گربه و تمساح - شبکه‌ما

گربه ای در کنار رودخانه به تمساح بیش ازحد نزدیک شده بود ولی مورد حمله قرار نگرفت، فقط ناظر غذاخوردن تمساح بود.

گربه و تمساح

دسته بندی ها:
توضیحات:

گربه ای در کنار رودخانه به تمساح بیش ازحد نزدیک شده بود ولی مورد حمله قرار نگرفت، فقط ناظر غذاخوردن تمساح بود.