مانور هواپیما و انفجار در آسمان - شبکه‌ما

مانور هوایپما به دلیل هماهنگ نبودن برخورد می کنند و منجر به انفجار میشه

مانور هواپیما و انفجار در آسمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

مانور هوایپما

به دلیل هماهنگ نبودن برخورد می کنند و منجر به انفجار میشه