تحسین عملکرد تیم‌های امدادی و درمانی ایران در مناطق زلزله - شبکه‌ما

تحسین عملکرد تیم‌های امدادی و درمانی ایران در مناطق زلزله           در مناطق زلزله  

تحسین عملکرد تیم‌های امدادی و درمانی ایران در مناطق زلزله

توضیحات:

تحسین عملکرد تیم‌های امدادی و درمانی ایران در مناطق زلزله
 

 

      در مناطق زلزله