پایین آوردن اجسام با طناب-آذرخش ساختمان کهن - شبکه‌ما

پایین آوردن دودکش های آشپزخانه در ارتفاع با روش دسترسی با طناب و بدون داربست توسط تیم آذرخش ساختمان کهن.

پایین آوردن اجسام با طناب-آذرخش ساختمان کهن

دسته بندی ها:
توضیحات:

پایین آوردن دودکش های آشپزخانه در ارتفاع با روش دسترسی با طناب و بدون داربست توسط تیم آذرخش ساختمان کهن.