نورسنجی دردوربینهای دیجیتال - شبکه‌ما

معمولادوربینهای عکاسی سه حالت مختلف نورسنجی دارند.برای انتخاب بین حالتهای مختلف نورسنجی معمولادکمه ای دردوربین برای تغییرمدنورسنجی وجودداردولی دربعضی ازدوربینها بایستی به منوی دوربین برودودربخش...

نورسنجی دردوربینهای دیجیتال

دسته بندی ها:
توضیحات:

معمولادوربینهای عکاسی سه حالت مختلف نورسنجی دارند.برای انتخاب بین حالتهای مختلف نورسنجی معمولادکمه ای دردوربین برای تغییرمدنورسنجی وجودداردولی دربعضی ازدوربینها بایستی به منوی دوربین برودودربخش تنظیمات منوی دوربین مدیاحالت نورسنجی راتغییربدهدحالت اول نورسنجی نورسنجی سنجشی است  که عمومادوربینها به صورت پیشفرض روی این حالت قراردارنددراین حالت دوربین صفحه راکادربندی میکند وبخش به بخش بررسی میکنند وسپس به صورت اتوماتیک دوربین راتنظیم میکند یاازطریق شاخص نورسنج دوربین عکاس راراهنمایی میکنند.درنورسنجی مرکزی دوربین اولویت رابه وسط کادرمیدهدوشروع به جمع آوری اطلاعات نوری میکندوعکاس رابرای تنظیم دوربین راهنمایی میکندنورسنجی نقطه ای اطلاعات نوری نقطه ای خاص ازدوربین رامیخواندواطلاعات آن نقطه رادراختیارعکاس میگذاردعکاسی به صورت فرمولی نیست وهرعکسی که گرفته میشودسوژه خودش راداردوحالت نورسنجی عکس به عکس متفاوت است وبه طورکلی هرچه کادربندی نافذترباشد سوژه هم برجسته تر میشود.تکنیکهای عکاسی باتمرین وممارست نهادینه میشوند وعکاسهای باتجربه ازقبل به میزان ترکیب نوری عکس فکرمیکنندوبنابرنتیجه موردانتظار حالت نوری عکس راتنظیم میکنند.