آموزش تنظیم حساسیت سنسوردرعکاسی - شبکه‌ما

اززمان ورودتکنولوژی دیجیتال به عکاسی فیلم عکاسی جایش رابه سنسورحساس به نورداد.

آموزش تنظیم حساسیت سنسوردرعکاسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

اززمان ورودتکنولوژی دیجیتال به عکاسی فیلم عکاسی جایش رابه سنسورحساس به نورداد.قبل ازدوربینهای دیجیتال نوروارددوربین میشدولی بایستی فیلم دردوربین باشدتادوربین عکس بگیردپس ازوروددوربینهای دیجیتال دیگر برای عکس گرفتن فیلمی لازم نیستومیشودعکسهابروی کامپیوترقراردادومشاهده کرد.وسنسورنیز حساسیتش لحظه ای تغییر میکند.زمانی که عکاس دردوربینهای قبلی فیلم میگذاشت حساسیت فیلم مشخص بود وحساسیت فیلم تغییرنمیکردوبرای بهره کیری ازحساسیتهای مختلف بایستی ازچنددوربین بافیلمهای مختلف استفاده میکردنیابااستفاده ازدیافراگم وشاتربه دشواری میتوانستندنورسنجی رامدیریت کنندمثلادرمحیطکوه وخانه بایستی ازفیلمهای متفاوتی استفاده کنند.ازموقعی که سنسوردیجیتال جای دوربین عکاسی راگرفته استهرلحظه وعکس به عکس سرعت سنسورراتغییرمیدهند.تنبلی یازرنگی سنسوردرثبت نور همان چیزی است که به عنوان حساسیت یاایزوشناخته میشود.برای تنظیم میزان ایزودردوربین دکمه ای به نام آی اس اووجوددارد.یادرتنظیمات دوربین آی اس او وجوددارد.وقتی آنهاراپیداکردبه شماره هایی از100تا3200برمیخوردکه هرچه به سمت شماره های بزرگترمیرودحساسیت سنسوربه نوربیشترمیشود.ایزودرشرایط مختلف تغییرمیکندمثلادرزیرنورشدیدآفتاب اگرایزوروی شماره های بالاباشداگردهانه دیافراگم رادربسته ترین حالت ممکن قراربدهدوسرعت بسته شدن شاترهم بالا باشدبازهم ممکن است عکس سفیدیاپرنوربشودهرچه ایزوبالاترباشدنویزسنسوربالاترمیشودوعکس کدرمیشودوبرای ابعادبزرگترمناسب نیست.پس برای حاصل شدن عکس دلخواه بایستی به تنظیم دیافراگم وشاتروایزودرشرایطمختلف توجه کند.کنترل خوب روی ایزوموجب بهترشدن کیفیت عکس میشود.