شنوا شدن یکی از گوش های ناشنوا - شبکه‌ما

کودک ناشنوا بعد از درمان آزمایشی یکی از گوشهایش، میشنود

شنوا شدن یکی از گوش های ناشنوا

دسته بندی ها:
توضیحات:

کودک ناشنوا بعد از درمان آزمایشی یکی از گوشهایش، میشنود