10 بازی که شما همیشه برنده هستید - شبکه‌ما

1. دو چوب کبریت را بر روی لبه یک لیوان قرار دهید و از دوستانتان بخواهید که این چوب ها را بدون لمس کردن و...

10 بازی که شما همیشه برنده هستید

دسته بندی ها:
توضیحات:
1. دو چوب کبریت را بر روی لبه یک لیوان قرار دهید و از دوستانتان بخواهید که این چوب ها را بدون لمس کردن و با دستانشان به داخل لیوان بیندازند. راه حل این است که یک لیوان دیگر بیاورید و در کنار لیوان چوب کبریت ها بگذارید. انگشتتان را خیس کنید و بر روی لبه لبوان جدید بکشید. مشاهده خواهید کرد که چوب کبریت ها می افتند. 2. از دوستانتان بخواهید که بدون بلند کردن خودکار از روی کاغذ یک دایره و یک نقطه وسط آن رسم کنند. برای بردن این مسابقه، یک گوشه از کاغذ را تا کنید، همانند ویدیو قسمت اول دایره را رسم کنید و سپس نقطه وسط آن را رسم کنید. سپس گوشه تا شده را بلند کنید و ادامه دایره را رسم کنید.