مرگ پادشاه عربستان - شبکه‌ما

گزارش ها از مرگ «عبدالله عبدالعزیز»، «پادشاه عربستان» حکایت دارد. وی هنگام مرگ، ۹۰ سال داشت. «شاهزاده سلمان به جانشینی ملک عبدالله انتخاب شد.

مرگ پادشاه عربستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزارش ها از مرگ «عبدالله عبدالعزیز»، «پادشاه عربستان» حکایت دارد. وی هنگام مرگ، ۹۰ سال داشت. «شاهزاده سلمان به جانشینی ملک عبدالله انتخاب شد.» «شاهزاده مقرن» نیز به عنوان «ولیعهد» انتخاب شد.