حملۀ ببر به انسان - شبکه‌ما

شخصی که به محدودۀ استحفاظی یک ببر در باغ وحش بیش از حد نزدیک شده بود ناگهان به پاین پرتاب میشه و پس از لحظاتی...

حملۀ ببر به انسان

دسته بندی ها:
توضیحات:

شخصی که به محدودۀ استحفاظی یک ببر در باغ وحش بیش از حد نزدیک شده بود ناگهان به پاین پرتاب میشه و پس از لحظاتی مورد حملۀ ببر قرار می گیره.

باتوجه به نبود اسلحه و عدم حضور فرد مسلح در صحنه، کسی قادر به کم نبود.

برچسب ها: