تصادف در جاده با رهگذر - شبکه‌ما

2 نفر کنار جاده درحال عبور بودند ناگهان به دلیل برخورد با اتومبیل یکی از آنها مصدوم شد.

تصادف در جاده با رهگذر

دسته بندی ها:
توضیحات:

2 نفر کنار جاده درحال عبور بودند ناگهان به دلیل برخورد با اتومبیل یکی از آنها مصدوم شد.