در چه ماهی متولد شدید؟ - شبکه‌ما

عنصر آتش: فروردین – مرداد - آذر .......عنصرخاك: اردیبهشت – شهریور - دی.......عنصرآب: تیر – آبان – اسفند .......عنصر باد:خرداد_مهر_بهمن .....

در چه ماهی متولد شدید؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

عنصر آتش: فروردین – مرداد - آذر .......عنصرخاك: اردیبهشت – شهریور - دی.......عنصرآب: تیر – آبان – اسفند .......عنصر باد:خرداد_مهر_بهمن ..... من مردادم و عنصرم آتیشه ^_^