رزمایش جنگ اصابت انتحاری - شبکه‌ما

برخوردقایق بی سرنشین وانتحاری سپاه به مدل ناوآمریکایی

رزمایش جنگ اصابت انتحاری

دسته بندی ها:
توضیحات:

برخوردقایق بی سرنشین وانتحاری سپاه به مدل ناوآمریکایی