کودک و مار افعی - شبکه‌ما

بچه ای کنار مار افعی دراز کشیده و مار ضربات کوچکی به او میزند و در آخر گردن مار را می گیرد.

کودک و مار افعی

دسته بندی ها:
توضیحات:

بچه ای کنار مار افعی دراز کشیده و مار ضربات کوچکی به او میزند و در آخر گردن مار را می گیرد.