تصادف ماشين حمل گاو - شبکه‌ما

کليپي از تصادف ماشين حمل کننده گاو و سقوط گاو ها به داخل خيابان

تصادف ماشين حمل گاو

دسته بندی ها:
توضیحات:

کليپي از تصادف ماشين حمل کننده گاو و سقوط گاو ها به داخل خيابان