وسیله برای درست کردن شیار میان دیوار که برای کار گذاشتن لوله و برق کشی استفاده میشود - شبکه‌ما

وسیله جالب و کاربردی برای درست کردن شیار میان دیوار که برای کار گذاشتن لوله و برق کشی استفاده میشود

وسیله برای درست کردن شیار میان دیوار که برای کار گذاشتن لوله و برق کشی استفاده میشود

توضیحات:

وسیله جالب و کاربردی برای درست کردن شیار میان دیوار که برای کار گذاشتن لوله و برق کشی استفاده میشود