تبلیغ volvo با حضور ژان کلود وَن دام - شبکه‌ما

volvo در این کامیون‌ها از یک سیستم جدید فرمان پویا برای رانندگی آسان‌تر بهره می‌برد.

تبلیغ volvo با حضور ژان کلود وَن دام

دسته بندی ها:
توضیحات:

volvo در این کامیون‌ها از یک سیستم جدید فرمان پویا برای رانندگی آسان‌تر بهره می‌برد. برای نشان دادن عملکرد آرام سیستم فرمان، ژان کلود وَن دام بین دو کامیون ایستاده و هر کدام از پاهای وی روی آینه یکی از کامیون‌ها قرار دارد. کامیونها به آرامی رو به عقب حرکت می کنند و از هم دور می‌شوند تا پاهای ون دام به اندازه 180 درجه باز شوند.
در این فیلم در ابتدا چهره او را از نمای نزدیک و با چشمان بسته می بینیم که روی تصویر می گوید:

«من در زندگی بالا و پایین زیاد داشته‌ام. از جاده‌های ناهموار گذشته ام و بادهای شدید را تحمل کرده‌ام. این‌ها از من همان چیزی را ساخته که امروز هستم»

و پس از آن دوربین به سمت عقب حرکت می کند و او را ایستاده در بین دو کامیون می بینیم.