تخمین سن اورانگوتانها با چک کردن دندانهایشان - شبکه‌ما

یکی از حیواناتی که در حیات وحش رو به انقراض است، اورانگوتان است. گفته شده فقط حدود ۲۰ هزار از آنها در طبیعت باقیمانده است.

تخمین سن اورانگوتانها با چک کردن دندانهایشان

توضیحات:
یکی از حیواناتی که در حیات وحش رو به انقراض است، اورانگوتان است. گفته شده فقط حدود ۲۰ هزار از آنها در طبیعت باقیمانده است. در بخش اورانگوتان های باغ وحش چستر، نگهبان ها قرار است که دندان های اورانگوتان ها را بررسی کنند. نکته جالب این است که این مسئله می تواند به زندگی همنوعان این حیوان که هزاران کیلومتر آن طرف تر در جنگل های استوایی زندگی می کنند کمک کند.دندان های شیری اورانگوتان ها هم مثل انسان ها در حین بلوغ می افتد. به همین خاطر یکی از راه های تشخیص سن این حیوان، نگاه کردن به دندان هایش است.این اطلاعات برای طرفداران محیط زیست در اندونزی و مالزی بسیار حیاتی است چون ...