معجزه ی حیرت آور که یک مسهی بادیدن دو ست بریده حضرت ابلفضل مسلمان شد - شبکه‌ما

مسیحی که با دیدن دو دست بریده ی حضرت ابلفضل مسلمان شد

معجزه ی حیرت آور که یک مسهی بادیدن دو ست بریده حضرت ابلفضل مسلمان شد

توضیحات:
مسیحی که با دیدن دو دست بریده ی حضرت ابلفضل مسلمان شد