اعتیاد به شبکه های مجازی - شبکه‌ما

اعتیاد به اینترنت و شبکه های مجازی از آسیبهای دنیای امروز است نظام سرمایه داری غرب برای سلطه بیشتر و سلب اراده انسانها و جلوگیری...

اعتیاد به شبکه های مجازی

توضیحات:

اعتیاد به اینترنت و شبکه های مجازی از آسیبهای دنیای امروز است نظام سرمایه داری غرب برای سلطه بیشتر و سلب اراده انسانها و جلوگیری از هر گونه تفکر انسان را به ربات تبدیل کرد