اصل سوم تشخص: نحوه قرارگرفتن بر جایگاه - شبکه‌ما

صحبتهای دکتر محمدعلی حسینیان، موسس و مدرس سخنوری کانون سخنوران در خصوص اصول تشخص و نحوه قرارگرفتن بر جایگاه

اصل سوم تشخص: نحوه قرارگرفتن بر جایگاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

صحبتهای دکتر محمدعلی حسینیان، موسس و مدرس سخنوری کانون سخنوران در خصوص اصول تشخص و نحوه قرارگرفتن بر جایگاه