روحیه زیرتیغ - شبکه‌ما

روحیه زیرتیغ این بانودرحین عمل شروع به خواندن میکندویکی ازآهنگهای معروف رااجرامیکندکه هم پرستارهاهم دکترباهاش همراهی میکندولذت میبرندامیدوارم شماهم ببینیدوهم همراهی کنین وهم لذت ببرین

روحیه زیرتیغ

توضیحات:

روحیه زیرتیغ
این بانودرحین عمل شروع به خواندن میکندویکی ازآهنگهای معروف رااجرامیکندکه هم پرستارهاهم دکترباهاش همراهی میکندولذت میبرندامیدوارم شماهم ببینیدوهم همراهی کنین وهم لذت ببرین