اجرای بسیار دیدی آهنگ Valenki توسط یک کودک - شبکه‌ما

آلینا آهنگ Valenkiرا اجرا می کند. این آهنگ قورباغه از زمان آغاز قرن بیستم به طور گسترده ای شناخته شده بود.

اجرای بسیار دیدی آهنگ Valenki توسط یک کودک

دسته بندی ها:
توضیحات:

آلینا آهنگ Valenkiرا اجرا می کند. این آهنگ قورباغه از زمان آغاز قرن بیستم به طور گسترده ای شناخته شده بود. برای اولین بار آن را در یک رکورد در سال 1911 ثبت شد. در دهه 1940، لیدیا روسلانوا او را در مجسمه سازی به عنوان "قوم روس" معرفی کرد. در نمایش "صدای" یک آهنگ