درآمد 2/3هزار میلیاردی دولت از تلگرام - شبکه‌ما

فیلتر شدن تلگرام به ضرر کیست، مردم یا دولت؟؟؟!

درآمد 2/3هزار میلیاردی دولت از تلگرام

توضیحات:

فیلتر شدن تلگرام به ضرر کیست، مردم یا دولت؟؟؟!