سوال يك دانشحوى شجاع از آقاى قديرى ابيانه - شبکه‌ما

سوال يك دانشحوى شجاع از آقاى قديرى ابيانه، آقا كار اين دانشجو ديگه از شجاعت گذشته و در حد عمليات انتحاريه.

سوال يك دانشحوى شجاع از آقاى قديرى ابيانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

سوال يك دانشحوى شجاع از آقاى قديرى ابيانه،
آقا كار اين دانشجو ديگه از شجاعت گذشته و در حد عمليات انتحاريه.