داوطلبان غیر اروپایی ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم - شبکه‌ما

داوطلبان غیر اروپایی ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم در طول جنگ جهانی دوم افراد زیادی از سراسر جهان برای مبارزه با کمونیسم و استعمار انگلستان...

داوطلبان غیر اروپایی ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم

توضیحات:

داوطلبان غیر اروپایی ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم

در طول جنگ جهانی دوم افراد زیادی از سراسر جهان برای مبارزه با کمونیسم و استعمار انگلستان به ارتش آلمان ملحق شدند.

از میان آنها میتوان به داوطلبانی از هند ، آذربایجان ، اوکراین ، ترکستان و اعراب اشاره کرد.