یه روستای انگلیسی حرف میزنه اومنم پیرمرد - شبکه‌ما

عجب پیرمدردیه یارو خیلی بحال انگلیسی حرف میزنه  

یه روستای انگلیسی حرف میزنه اومنم پیرمرد

دسته بندی ها:
توضیحات:

عجب پیرمدردیه یارو خیلی بحال انگلیسی حرف میزنه