ورود مار پیتون به خانه مسکونی و بلعیدن گربه خانگی - شبکه‌ما

مار پیتون در تایلند با ورود به خانه مسکونی و وحشت اهالی خانه گربه خانگی ملوسی را بلعید - با ورود گروه مار گیران و...

ورود مار پیتون به خانه مسکونی و بلعیدن گربه خانگی

دسته بندی ها:
توضیحات:

مار پیتون در تایلند با ورود به خانه مسکونی و وحشت اهالی خانه گربه خانگی ملوسی را بلعید - با ورود گروه مار گیران و گرفتن او که در آخر مار گربه را از شکم خود خارج کرد - و اینکه در آخر میبینید این مار چه گربه ملوس و نازی را بلعیده بود