سفر به درون کرمچاله - شبکه‌ما

کرمچاله در فیزیک یک پل میانبر فرضی در فضا و زمان است.

سفر به درون کرمچاله

توضیحات:

کرمچاله در فیزیک یک پل میانبر فرضی در فضا و زمان است. کرمچاله‌ها ساختارهای فضازمانی پل مانندی هستند که دو گسترهٔ جدا از یک فضازمان یا دو فضازمان جدا از هم را به یکدیگر پیوند می‌دهند.