آموزش مفاهیم پایه ای تمبک - شبکه‌ما

تمبک به چند قسمت مهم تقسیم می شود: 1.

آموزش مفاهیم پایه ای تمبک

توضیحات:
تمبک به چند قسمت مهم تقسیم می شود: 1. دهانه بزرگ و یا پوست تمبک که به سه قسمت مرکز، میانه و لبه تمبک تقسیم می شود. تمبک سازی است که صدا و رنج صوتی آن را خودمان تعیین می کنیم و تمام تکنیک هایی که اجرا می شود در تمام این سه قسمت تمبک ایجاد می شود. 2. لبه تمبک 3. بدنه تمبک 4. نفیر تمبک 5. دهانه کوچک روش نشستن و گرفتن تمبک: بهترین حالت برای نشستن نوازنده این است که بر روی لبه یک صندلی بنشیند. کمر صاف باشد و زاویه نود درجه با پا ایجاد کند. نفیر تمبک روی پای چپ قرار می گیرد. سپس نفیر تمبک را به پهلو نزدیک می کنیم و...