خودش را به جای گزارشگر خارجی جا زده و از مردم میپرسه ایا از ایران متنفر اید ؟ - شبکه‌ما

خودش را به جای گزارشگر خارجی جا زده و از مردم میپرسه ایا از ایران متنفر اید ؟

خودش را به جای گزارشگر خارجی جا زده و از مردم میپرسه ایا از ایران متنفر اید ؟

توضیحات:

خودش را به جای گزارشگر خارجی جا زده و از مردم میپرسه ایا از ایران متنفر اید ؟