آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 2 - شبکه‌ما

Are you hungry: آیا گرسنه هستی؟ What would you like for breakfast: صبحانه چی میل داری؟ What did you eat for breakfast: ناهار چی میل...

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 2

دسته بندی ها:
توضیحات:
Are you hungry: آیا گرسنه هستی؟ What would you like for breakfast: صبحانه چی میل داری؟ What did you eat for breakfast: ناهار چی میل کردی؟ Would you like to go out for dinner: آیا دوست داری برای شما بیرون بریم؟ How do you take your tea: چایت را چگونه ترجیح میدی؟ Do you drink coffee: قهوه می نوشی؟ Do you want sugar with your coffee: آیا شکر با قهوه خود می خواهی؟ What kind of dressing with your salad: چه نوع سس و مزه ای برای سالادت می خواهی؟ Please pass the bread: لطفا نان را به من بده We are having cake for dessert: ما برای دسر کیک می خوریم Would you like some cheesecake: آیا کمی کیک پنیر می خواهی؟