بارش عجیب باران در چین - شبکه‌ما

بارش عجیب باران در چین نیمی از خیابان بارش سنگین و نیمی از خیابان خشک

بارش عجیب باران در چین

توضیحات:

بارش عجیب باران در چین

نیمی از خیابان بارش سنگین و نیمی از خیابان خشک