نجات جان یک سگ با فدا کاری صاحبش - شبکه‌ما

مهربانی انسان و حیوان نمیشناسد ..می توان با حیوانات هم مهربان بود ..

نجات جان یک سگ با فدا کاری صاحبش

توضیحات:

مهربانی انسان و حیوان نمیشناسد ..می توان با حیوانات هم مهربان بود ..