انالیز و تفکیک تصاویر در برنامه فلزیاب تصویری - شبکه‌ما

فلزیاب حرفه‌ای یا رادار زمین دستی حرفه‌ای یا معدن یاب حرفه‌ای که دارای صدا می‌باشد باید دارای تنظیمات مربوط به صدا در وضعیت تغییر نوع...

انالیز و تفکیک تصاویر در برنامه فلزیاب تصویری

توضیحات:

فلزیاب حرفه‌ای یا رادار زمین دستی حرفه‌ای یا معدن یاب حرفه‌ای که دارای صدا می‌باشد باید دارای تنظیمات مربوط به صدا در وضعیت تغییر نوع صدا به صورت دستی توسط اپراتور فلزیاب باشد و فلزیاب حرفه‌ای یا رادار زمینی دستی حرفه‌ای یا معدن یاب حرفه‌ای دارای صدا دارای تنظیمات صدا به صورت تند و بم و تیک تیک می‌باشد و نوع صدا را می‌تواند اپراتور با کلید PU/TON تعیین نموده و با تن اجاست TONE ADJUST وضعیت صدا زمینه را تغییرات داده تا بهترین صدا زمینه در آن محدوده بدست آورد.