آموزش رهبری - بخش 3 - آغاز به کار - قسمت 2 - شبکه‌ما

از این پس به این فکر کنید که چه چیزی برای شما مهم است؟ چه چیزی در رابطه با شما هیچ وقت تغییر نخواهد کرد؟...

آموزش رهبری - بخش 3 - آغاز به کار - قسمت 2

توضیحات:
از این پس به این فکر کنید که چه چیزی برای شما مهم است؟ چه چیزی در رابطه با شما هیچ وقت تغییر نخواهد کرد؟ چه ارزش هایی را در جامعه ایرانی، دولت و محله تان می خواهید به وجود بیاورید؟ وقتی که یک رهبر این چیزها را درباره خودش بفهمد، قادر خواهد بود که با دیگران به راحتی ارتباط برقرار کند. در واقع رهبران موثر اشخاصی هستند که می توانند ارزش هایشان را به دیگران نشان دهند و مردم به طور طبیعی آن ها را باور می کنند و با آن ها همکاری می کنند، برای اینکه می دانند که این رهبران حقیقت را می گویند.