وقتی مقابل دشمن از نشان دادن قدرت بترسیم دشمن پر رو میشود. - شبکه‌ما

وقتی مقابل دشمن از نشان دادن قدرت بترسیم دشمن پر رو میشود. میگویند در خلیج فارس رزمایش نداشته باشد چه غلط های عجیب و غریبی

وقتی مقابل دشمن از نشان دادن قدرت بترسیم دشمن پر رو میشود.

توضیحات:

وقتی مقابل دشمن از نشان دادن قدرت بترسیم دشمن پر رو میشود. میگویند در خلیج فارس رزمایش نداشته باشد چه غلط های عجیب و غریبی