فیلم آموزشی آداب معاشرت نیرو های خدماتی - شبکه‌ما

رعایت آداب معاشرت و الگوهای رفتاری جهت آرفتار صحیح نیرو های خدماتی از اهمیت بسزایی برخوردار استتا بدین وسیله بتوان میزان خطا های  احتمالی را کاهش داد.

فیلم آموزشی آداب معاشرت نیرو های خدماتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

رعایت آداب معاشرت و الگوهای رفتاری جهت آرفتار صحیح نیرو های خدماتی از اهمیت بسزایی برخوردار استتا بدین وسیله بتوان میزان خطا های  احتمالی را کاهش داد. در این دوره آموزشی فراگیران با نحوه صحیح درست پوشیدن، درست صحبت کردن و حرکت های بدنی مناسب آشنا می شوند. با توجه به اینکه نیروهای پیشخدمت اداری مانند ویترین آن آداره یا شرکت محسوب می شوند لذا هرگونه رفتار درست و یا غلط آنها در ایجاد ذهنیت مثبت و یا منفی ارباب رجوع تاثیر گذار خواهد بود و لذا کسانیکه از خارج مجموعه وارد می شوند به مدیریت آن مجموعه قضاوت خواهند کرد.