درز انقطاع ساختمان: نحوه محاسبه درز انقطاع در ساختمان و بررسی ضوابط مربوط به آن - شبکه‌ما

بررسی دقیق نحوه محاسبه درز انقطاع در ساختمان بر اساس ضوابط  و قوانین مربوط به آن در ویرایش چهارم آیین نامه 2800 برای دریافت این آموزش...

درز انقطاع ساختمان: نحوه محاسبه درز انقطاع در ساختمان و بررسی ضوابط مربوط به آن

دسته بندی ها:
توضیحات:

بررسی دقیق نحوه محاسبه درز انقطاع در ساختمان بر اساس ضوابط  و قوانین مربوط به آن در ویرایش چهارم آیین نامه 2800
برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art36