علت درد مچ در نوازندگان - شبکه‌ما

در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره علل درد مچ و آرنج دست نوازندگان توضیح میدهد.  مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه کنید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D9%85%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/

علت درد مچ در نوازندگان

توضیحات:

در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره علل درد مچ و آرنج دست نوازندگان توضیح میدهد. 

مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه کنید:

http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D9%85%DA%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/