علت گردن درد و کمر درد نوازندگان - شبکه‌ما

فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره انواع مشکلات ستون فقرات گردنی و کمری در بین نوازندگان توضیح میدهد.

علت گردن درد و کمر درد نوازندگان

توضیحات:

فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره انواع مشکلات ستون فقرات گردنی و کمری در بین نوازندگان توضیح میدهد. این آسیب ها بصورت تخصصی در کلینیک فیزیوتراپی آرامش انجام میشوند. مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید:

http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/