آسیبهای نوازندگی از زبان فیزیوتراپیست صادق زراعتکار - شبکه‌ما

نوازندگان به دلیل زمانهای طولانی تمرین در معرض آسیبهای مختلف مفصلی عضلانی هستند.

آسیبهای نوازندگی از زبان فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

توضیحات:

نوازندگان به دلیل زمانهای طولانی تمرین در معرض آسیبهای مختلف مفصلی عضلانی هستند. در کلینیک فیزیوتراپی آرامش انواع آسیبهای ناشی از نوازندگی تشخیص داده شده و درمان میشوند.

مطلب کامل در لینک زیر:

http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%81%DA%A9-%D9%88-%D8%B4%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7/