کتک زدن رزمندگان ایرانی توسط بعثی های بی همه چیز! - شبکه‌ما

طی هشت سال جنگ میان ایران و عراق جوانان بسیاری از ایران برای دفاع ازخاک و ناموس و مملکت جان خود را در کف گرفتند...

کتک زدن رزمندگان ایرانی توسط بعثی های بی همه چیز!

دسته بندی ها:
توضیحات:

طی هشت سال جنگ میان ایران و عراق جوانان بسیاری از ایران برای دفاع ازخاک و ناموس و مملکت جان خود را در کف گرفتند و سالها در زنداهای عراق شکنجه شدند و مقاومت کردند ...