سرعت سرسام آور اتومبیل و کورس گذاشتن با دو موتور سیکلت!! - شبکه‌ما

خودروپیشرفته با سرعت بسیار بالا با دو موتور سیکلت سوار کورس می گذارد و هر دوی آنها را با خاک یکسان میکنه.

سرعت سرسام آور اتومبیل و کورس گذاشتن با دو موتور سیکلت!!

توضیحات:

خودروپیشرفته با سرعت بسیار بالا با دو موتور سیکلت سوار کورس می گذارد و هر دوی آنها را با خاک یکسان میکنه.