نماز خواندن یک مسلمان وسط خیابان و رفتار دیگران با او - شبکه‌ما

جوانی در یکی از خیابان های یک کشور خارجی به نماز می ایستد و دوست او سعی می کند که دیگران را تحریک کند تا...

نماز خواندن یک مسلمان وسط خیابان و رفتار دیگران با او

دسته بندی ها:
توضیحات:

جوانی در یکی از خیابان های یک کشور خارجی به نماز می ایستد و دوست او سعی می کند که دیگران را تحریک کند تا رفتار و عکس العمل آنان نسبتبه این اتفاق را مشاهده کند.