طوطی خوش زبون ببین چه حرفایی میزنه !!؟ - شبکه‌ما

کاسکو نوعی طوطی است که با تعلیم و صبر و حوصله می تواند همانند یک انسان صحبت و کند ..گویا این کاسکو بسیار هوشمند است 

طوطی خوش زبون ببین چه حرفایی میزنه !!؟

توضیحات:

کاسکو نوعی طوطی است که با تعلیم و صبر و حوصله می تواند همانند یک انسان صحبت و کند ..گویا این کاسکو بسیار هوشمند است