پلیس رباتیک در امارات ...عین داستانها و فیلمهای تخیلی - شبکه‌ما

ربات ها زمین را تسخیر می کنند و انسانها را به بردگی خواهند گرفت ...ساخته دست بشر بلای جان خودش می شود !

پلیس رباتیک در امارات ...عین داستانها و فیلمهای تخیلی

توضیحات:

ربات ها زمین را تسخیر می کنند و انسانها را به بردگی خواهند گرفت ...ساخته دست بشر بلای جان خودش می شود !