آدم از بهشت رانده شد ! و حوا باعثش بود؟!(حتمن ببینید) - شبکه‌ما

آن زمان که آدم سیب را به توصیه حوّا گاز زد می دانست که به زمین رانده خواهد شد ...

آدم از بهشت رانده شد ! و حوا باعثش بود؟!(حتمن ببینید)

دسته بندی ها:
توضیحات:

آن زمان که آدم سیب را به توصیه حوّا گاز زد می دانست که به زمین رانده خواهد شد ...و این اجرا چه زیبا آن را به نمایش گذاشته است ..