تاب آوری در کودکان و فرزند پروری - شبکه‌ما

سخنرانی دکتر محمدرضا مقدسی در جمع متخصصین انجمن ازدواج و خانواده کشور در خصوص تحلیل سبک های فرزند پروری و تاب آوری کودکان

تاب آوری در کودکان و فرزند پروری

دسته بندی ها:
توضیحات:

سخنرانی دکتر محمدرضا مقدسی در جمع متخصصین انجمن ازدواج و خانواده کشور در خصوص تحلیل سبک های فرزند پروری و تاب آوری کودکان