زمان تناوب سازه: کنترل آن در ایتبس و مقایسه زمان تناوب تجربی و تحلیلی - شبکه‌ما

مفهوم زمان تناوب سازه؛ کنترل زمان تناوب سازه در etabs و بررسی فرمول زمان تناوب تجربی سازه بر اساس آیین نامه 2800و پاسخ به سوالاتی...

زمان تناوب سازه: کنترل آن در ایتبس و مقایسه زمان تناوب تجربی و تحلیلی

دسته بندی ها:
توضیحات:

مفهوم زمان تناوب سازه؛ کنترل زمان تناوب سازه در etabs و بررسی فرمول زمان تناوب تجربی سازه بر اساس آیین نامه 2800و پاسخ به سوالاتی مانند پریود سازه چیست؟
برای دریافت این آموزش به ادرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art71